RODO


Wysyłając Formularz kontaktowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Centrum Aktywności „Na Spokojnej”

 

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, adres: ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres– e-mail: iod@opswesola.waw.pl lub na adres do korespondencji podany w pkt. 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane poprzez Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.naspokojnej.pl.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
5. W związku z powyższym ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do wycofania zgody (w każdym czasie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż 6 miesięcy od wysłania Formularza kontaktowego lub do momentu wycofania zgody.
7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania (np. w zakresie obsługi informatycznej, w tym hostingu strony internetowej).
8. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą profilowane.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator narusza przepisy RODO.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak
w przypadku niewyrażenia zgody, nie będzie możliwe wysłanie Formularza kontaktowego.