Regulaminy


Regulamin Centrum Aktywności „NA SPOKOJNEJ”
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin Centrum Aktywności „NA SPOKOJNEJ”, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa jego organizację i zasady korzystania.

2. Centrum Aktywności „NA SPOKOJNEJ” zwane dalej Centrum zostało utworzone w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

3. Centrum prowadzi działalność zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. Centrum zlokalizowane jest przy ul. Spokojnej 2 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

5. Centrum działa na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Wesoła.

6. Placówka jest czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 .

II. Cel i zakres działania Centrum

§ 2
1. Celem nadrzędnym Centrum jest aktywowanie środowiska seniorów, samodzielnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Do podstawowych zadań Centrum należy:

1) rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów, samodzielnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

2) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo,

3) prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych,

4) prowadzenie zajęć manualnych wg różnorodnych technik,

5) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

6) wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników,

7) udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych,

8) organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb i realnych możliwości Centrum,

9) organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej,

10) poprawa funkcjonowania uczestników zajęć w Centrum w środowisku lokalnym,
11) organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

12) rozwój środowiskowych form wsparcia dla seniorów, samodzielnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

2. Centrum wspomaga realizowanie zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w zakresie rozpoznawania i zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem lokalnym oraz zapobiegania powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3. Centrum pracuje zgodnie z miesięcznymi planami pracy.

III. Prawa i obowiązki

§ 3
1. Odbiorcami usług Centrum są:

1) osoby powyżej 60 r.ż. – mieszkańcy dzielnicy Warszawa Wesoła

2) samodzielne osoby niepełnosprawne

2. Nie stosuje się kryteriów dochodowych, nie wymagane są zaświadczenia potwierdzające niepełnosprawność.

3. Przynależność do grona uczestników zajęć Centrum jest dobrowolna.

§ 4

Członek Centrum ma prawo do:

1) podmiotowego traktowania i poszanowania własnej godności,

2) korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do zajęć - w wyznaczonym czasie, w trakcie zajęć,

3) swobodnego i kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,

4) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

5) uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Centrum,

6) korzystania z pomocy i wsparcia merytorycznego pracowników Centrum,

7) bezpiecznego pobytu i ochrony przed wszelkimi przejawami agresji,

8) przedkładania propozycji mających wpływ na działalność Centrum.

§ 5

Korzystający z Centrum zobowiązani są do:

1) poszanowania mienia Centrum,

2) dbania o zachowanie porządku i czystości,

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do innych uczestników i pracowników,

4) troski o własne zdrowie i zachowania zasad bezpieczeństwa,

5) nie spożywania na terenie Centrum alkoholu oraz innych używek,

6) przestrzegania niniejszego regulaminu.
§ 6
W przypadku nie stosowania się do zasad regulaminu uczestnik może otrzymać upomnienie lub zostać skreślony z listy uczestników Centrum.

IV. Przepisy końcowe

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują z chwilą ich ustanowienia.

3. Przystąpienie do udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień powyższego regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM AKTYWNOŚCI „NA SPOKOJNEJ”

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez CENTRUM AKTYWNOŚCI „NA SPOKOJNEJ”.

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz wpisanie się na listę u kierownika Centrum lub osoby prowadzącej zajęcia.
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje na wniosek samego uczestnika lub w przypadku nie przestrzegania Regulaminu Centrum lub regulaminu zajęć.
3. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które jako pierwsze wpisały się na listę na wybrane zajęcia. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby dla których zabraknie wolnych miejsc przyjmowani są na listę rezerwową.
4. Każda nieobecność na zajęciach musi zostać zgłoszona. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnik zostaje skreślony z listy zajęć.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez terapeutów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.

 

II. ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji i przestrzeganie Regulaminów.

 

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym terminie, miejscu i w ustalonych godzinach. Harmonogram zajęć zamieszczany jest na:

a) stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy; www.opswesola.waw.pl,

b) stronie facebook https://pl-pl . facebook.com/opswesola/

c) dostępny w siedzibie Centrum Aktywności przy ul. Spokojnej 2, 05-075 Warszawa,

d) pod numerem telefonu 22 773 44 12 wew. 104.

e) na stronie www.naspokojnej.pl
2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez pracowników Centrum Aktywności „ Na Spokojnej”.
3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne.
4. Osoba prowadząca zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie w zajęciach, notoryczne spóźnienia, nieadekwatne uwagi) wyprosić uczestnika z pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia.
5. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. Informacje o zmianach w harmonogramie zajęć przekazywane są bezpośrednio przez osoby prowadzące zajęcia, jak również za pośrednictwem strony internetowej, strony FB, w siedzibie Centrum Aktywności oraz telefonicznie.
6. Uwagi i wnioski dotyczące zajęć można zgłaszać do kierownika Centrum.
7. W przypadku niewystarczającej frekwencji na zajęciach Centrum Aktywności zastrzega sobie prawo do ich zawieszenia.

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdy uczestnik na pierwszych zajęciach zostaje poinformowany przez instruktora o trybie organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora np. dotyczących stroju, obuwia sportowego, zaświadczeń itp.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek w którym odbywają się zajęcia.
4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania.
5. Centrum Aktywności „Na Spokojnej” nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
7. Centrum Aktywności „Na Spokojnej” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Centrum Aktywności „Na Spokojnej”.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Centrum Aktywności „Na Spokojnej” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Centrum zgodnie z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zawierająca klauzulę o ochronie danych osobowych.
2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Centrum Aktywności „Na Spokojnej” (na przykład prezentacje i występy poza budynkiem Centrum) podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.