Ogłoszenia


[pobierz] 0.1 MB ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze - oferta pracy

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pułku 21A
05-075 Warszawa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu na zastępstwo.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania,
• rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w rejonie działania,
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta oraz opracowywanie planów pomocy w zakresie pomocy społecznej,
• udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
• inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału osób, rodzin i społeczności lokalnej poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych problemów,
• prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych,
• ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
• współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania,
• tworzenie i współudział w tworzeniu projektów socjalnych służących rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwojowi ośrodka oraz ich realizacja,
• sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania,
• sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania,
• wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów (pomost std) na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego minimum pół roku,
• znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).

 

Wymagania pożądane:
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

 

Miejsce pracy:
Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

 

Stanowisko pracy:
Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:
• życiorys (cv),
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
• dokumenty potwierdzające staż pracy,
• oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• podpisana odręcznie klauzula podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oświadczam, iż
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: pracownik socjalny. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO.”

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny”:
• osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00.
• pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
Dokumenty prosimy składać do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00.

 

 

Udekorujmy nasz taras wspólnie!

Zbliżają się ciepłe, wiosenne dni, w trakcie których możemy wypić kawę, herbatę, porozmawiać lub poczekać na zajęcia na tarasie Centrum Aktywności "Na Spokojnej". Zachęcamy do wspólnego udekorowania tej przestrzeni poduchami, roślinami, ozdobami tak, by przyjemnie było korzystać z niej aż do późnej jesieni.

OCH-TEATR


Kwiecień w ofercie SENIOR zapowiada się bardzo ciekawie! 


❤️ NA CZWORAKACH, 3-4 kwietnia, godz. 19:30, Teatr Polonia
❤️ KONTRAKT, 13 kwietnia, godz. 19:30, Teatr Polonia – Mała Scena
❤️ BAL MANEKINÓW, 14 kwietnia, godz. 16:00, Och-Teatr
❤️ LEKCJE STEPOWANIA, 29-30 kwietnia, godz. 19:00, Och-Teatr

Do e-kawiarenki zapraszamy wszystkich uczestników zajęć, a także seniorów 60+, mieszkańców dzielnicy Wesoła*. Od lutego 2019 w każdy poniedziałek i środę między 10.00 a 12.00 można skorzystać stacjonarnie, w Cetrum Aktywności "Na Spokojnej" przy ul. Spokojnej 2 z Internetu, by samodzielnie: sprawdzić pocztę elektroniczną, wysłać wiadomości e-mail, przejrzeć portale informacyjne, strony www w sieci. Z urządzeń jednocześnie mogą korzystać 4 osoby. Do skorzystania z e-kawiarenki niezbędna jest podstawowa umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej.

 

*aby korzystać z przestrzeni, zajęć i sprzętu w Centrum wystarczy wypełnić deklarację - do pobrania na stronie lub/i w biurze Centrum w godzinach 9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku.

 

Seniorze! Skończyłeś 75 lat? Masz problem z cieknącym kranem, nieszczelnym oknem lub inną drobną usterką?

Skorzystaj z usług Warszawskiej Złotej Rączki dla seniora 75+.

Regulamin usługi TU oraz plakat informacyjny TUTAJ (kliknij w podkreślone słowa)

Poszukujemy komunikatywnych, ciepłych, zaangażowanych osób do prowadzenia - na zastępstwa - zajęć tańca. Każdy, posiadający odpowiednie umiejętności, może poprowadzić trening według autorskiego scenariusza. Oferujemy możliwość odbycia praktyk, zdobycia doświadczenia zawodowego, zaświadczenia o odbyciu zajęć oraz wsparcie merytoryczne w całym procesie realizowania autorskiego programu w pracy z seniorami. Od wolontariuszy/pracowników oczekujemy pozytywnego nastawienia, cierpliwości, optymizmu, umiejętności w zakresie i obszarze, w którym będą działać. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z sekretariatem OPS przy ul. 1 Pułku Praskiego 21a lub/i pod numerem 22 773 44 12.